RECUPEREM ESPAIS ESPORTIUS: Obrim Can Ricart al barri

📣 Ajuda’ns a signar el manifest: RECUPEREM ESPAIS ESPORTIUS, OBRIM CAN RICART AL BARRI. 📣 

https://forms.gle/7dXcg7JM2hxwYPk36 – link manifest

La realitat sobre les instal·lacions esportives municipals al barri del Raval ha estat sempre una de les assignatures pendents, per la seva evident mancança en el nombre d’espais esportius que poden donar resposta a l’elevada necessitat que hi ha a un territori i les seves característiques concretes. A nivell socioeconòmic, el Raval és un barri categoritzat de renda familiar disponible baixa, amb un valor de 71,2 (28,8 punts per sota de Barcelona i 13,1 punts per sota del Districte de Ciutat Vella) i on els índex d’atur en població activa es troben en 13,9% (8,6% per sobre de la mitjana de la ciutat). Aquest fet sumat a la degradació dels espais a la via pública i a la progressiva destrucció d’aquesta xarxa d’equipaments esportius, ja de per si precària, fa que la situació de l’esport al barri es converteixi en un greu problema de salut pública per a les seves habitants. 

En els darrers anys estem observant com la xarxa d’equipaments esportius municipals està sofrint un gran greuge amb el tancament de les Pistes de Sant Rafael i Pista Negra, objecte de la construcció d’un bloc d’habitatges en el seu lloc. També estem vivint la degradació d’alguns espais provocada per les intervencions del Pla de Patis, mitjançant les quals no s’ha tingut en compte la importància de les pistes esportives dels centres educatius en la configuració i organització esportiva territorial. Aquestes intervencions dels diferents projectes de Pla de Patis s’han plantejat de manera aïllada a cada centre, sense un procés de participació real, escolta activa de les dinàmiques territorials i amb una manca de sensibilitat local que ha ignorat sistemàticament les diferents necessitats del barri.  

Davant d’aquesta situació, amb aquest manifest volem reivindicar la importància de l’equipament esportiu Can Ricart com a be municipal i la urgent necessitat de que aquest s’obri al barri. Per fer-ho plantegem algunes propostes per a la millora a nivell comunitari de la seva gestió, i poder així, minimitzar la problemàtica d’espais amb la que ens trobem al barri del Raval: 

1.Obrir setmanalment la franja horària del pavelló de 16:30 a 19h pel Programa de Promoció Esportiva 

El Programa de Promoció Esportiva ha d’estar controlat per un Consell d’Equipaments que funcioni amb totes les seves capacitats, i en el que tal i com indica a la Clàusula 26. Òrgans de participació, seguiment i control del plec administratiu ha de convertir-se un espai participatiu, i amb representació de les entitats i administracions de districte. 

2. Ampliació del Programa de Promoció Esportiva 

Donada la greu situació del barri creiem que el 15% d’hores del Programa de Promoció Esportiva no és suficient, i per tant instem al Institut Barcelona Esport que segons la Clàusula 18. Potestats i obligacions de l’Institut Barcelona Esports recau la potestat de: “b) Modificar per raons d’interès públic les característiques del servei i les tarifes que han de ser abonades pels usuaris” on per característiques del servei, entenem la necessitat d’ampliació d’aquestes hores del Programa de Promoció Esportiva del CEM Can Ricart i la gratuïtat d’aquestes. 

3. Acabar amb la infrautilització del pavelló de Can Ricart 

Des de les entitats signants observem dia rere dia com en moltes ocasions el pavelló del CEM Can Ricart té franges horàries sense l’activitat esportiva que s’espera d’una instal·lació d’aquest tipus (PAV3). Reivindiquem que totes aquestes franges no utilitzades o infrautilitzades siguin cedides a les entitats del barri.